Regulamin EBOK

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i zasady dostępu do systemu ebok prowadzonego przez SPRAVIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000227270, NIP 5272458715, kapitał zakładowy w wysokości 657.333.000,00 PLN („Spółka”) („System”).
 2. System dostępny jest pod adresem ebok.spravia.pl.
 3. O dostęp do Systemu może ubiegać się podmiot, który zawarł ze Spółką lub jej spółką zależną, która prowadzi dane przedsięwzięcie deweloperskie, umowę deweloperską lub umowę realizatorską lub umowę przedwstępną sprzedaży lokalu lub umowę przenoszącą własność lokalu („Użytkownik”) („Umowa”).
 4. Uzyskanie dostępu przez Użytkownika do systemu następuję drogą internetową.
 5. W celu zalogowania do Systemu niezbędne jest wskazanie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.
 6. Na adres e-mail podany przy podpisywaniu Umowy, po podpisaniu jej i automatycznie wysłana zostanie wiadomość, informująca o konieczności aktywacji Systemu i nadania hasła.
 7. Po odebraniu e-maila aktywacyjnego należy kliknąć w załączony w jego treści link (adres strony internetowej) w celu potwierdzenia rejestracji i dokonania pierwszego zalogowania się do Systemu.
 8. Nowe hasło:
 • musi mieć długość co najmniej 8 znaków;
 • musi składać się zarówno z małych i wielkich liter, znaków specjalnych i cyfr;
 • powinno być okresowo zmieniane, minimum raz na rok;
 • powinno różnić się od 5 wcześniejszych haseł.
 1. Przy pierwszym logowaniu do systemu zostanie wysłany na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego kod weryfikacyjny, który będzie aktywny przez 15 minut.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego loginu oraz hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do Systemu przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika.
 3. Hasło powinno być przez Użytkownika okresowo zmieniane, przynajmniej 1 raz na rok. W przypadku, kiedy Użytkownik nie zmieni hasła to dostęp do Systemu zostanie czasowo zawieszony do czasu ustawienia nowego hasła dostępu.
 4. Po zalogowaniu do Systemu, w dowolnym momencie, Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne.
 5. W przypadku zablokowania dostępu do Systemu przez Użytkownika, w celu odzyskania dostępu niezbędny jest kontakt ze Spółką lub jej spółką zależną, z którą zawarto Umowę.
 6. System jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Spółka jest uprawniona do dokonywania przerw w dostępie do Systemu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji lub aktualizacji systemu informatycznego. Wobec powyższego może też wystąpić konieczność ponownego uzyskania dostępu do Sytemu, w tym nadania nowego hasła, po wcześniejszym kontakcie ze Spółką lub jej spółką zależną, z którą zawarto Umowę.
 7. Spółka może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w Systemie, a także rozszerzyć lub zawieszać ich działanie oraz dodawać nowe usługi.
 8. Spółka jest uprawniona do zmiany zasad funkcjonowania Systemu.
 9. Spółka jest uprawniona do zablokowania dostępu do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 10. Spółka zablokuje dostęp do systemu niezwłocznie w przypadku, kiedy Umowa z Użytkownikiem zostanie rozwiązana lub prawa z Umowy zostaną przekazane na inny podmiot, którym nie będzie spółka zależna Spółki.
 11. Za prawidłowe działanie Systemu odpowiada Spółka.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje realizowane za pomocą Systemu i jego działania w Systemie.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych na podstawie danych zawartych w Systemie przez osobę nieuprawnioną.
 15. Informacje uzyskane za pośrednictwem Systemu nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń z tytułu naruszenia przez Spółki postanowień Umowy zawartej z Użytkownikiem, w szczególności błędnych rozliczeń. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych przez osobę nieuprawnioną za pośrednictwem Systemu.
 16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie jest Spółka. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://spravia.pl/polityka-prywatnosci/.
 17. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania Systemu. Reklamacje powinny być kierowane do Spółki w formie pisemnej na adres ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja.bok@spravia.pl, jak również ustnie pod numerem telefonu 22 62 36 588.