Obsługa klienta

Masz sprawę? Załatwisz ją tutaj!

Realizacja umowy deweloperskiej krok po kroku – odpowiedzi na wszystkie pytania

Zmiany lokatorskie (prace projektowe i prace budowlane) są wyceniane na podstawie cennika (każda zmiana jest dodatkowo płatna), który jest załącznikiem do umowy i jest indywidualny dla każdego osiedla. Cennik ten informuje o jednostkowych kosztach opinii, projektów zamiennych oraz elementów dodatkowych. Pozycje w cenniku obejmują najczęstsze wprowadzane zmiany. W przypadku, gdy zmiany są niestandardowe przygotowywana jest kalkulacja indywidualna. W przypadku rezygnacji z wprowadzenia zmian po uzyskaniu opinii oraz projektów zamiennych, poniesione koszty nie są zwracane, natomiast w przypadku rezygnacji z wprowadzania zmian po zleceniu ich wykonania na budowie, zostanie przygotowana dodatkowa kalkulacja kosztów za przywrócenie lokalu do układu pierwotnego.

Najodpowiedniejszym momentem dokonania zmian lokatorskich jest wczesny etap budowy, kiedy jeszcze nie powstały ściany wewnętrzne, a instalacje w mieszkaniu nie zostały położone. Stan zaawansowania budowy wpływa na koszty związane z takimi zmianami. Innymi słowy: im wcześniej, tym taniej. Zmiany lokatorskie nie mogą powodować opóźnienia realizacji inwestycji, dlatego są ograniczone czasowo i uzależnione od harmonogramu budowy. Zmiany lokatorskie są także usługą dodatkową, niezobowiązującą i w pełni odpłatną.

Nie wszystkie zmiany są możliwe do wykonania, ponieważ muszą spełniać obowiązuje przepisy. Dlatego nad procesem zmian czuwa Biuro Projektowe i weryfikuje wnioskowane zmiany pod względem merytorycznym i prawnym.

Decyzję podejmuje Spravia na podstawie opinii sporządzonej przez autora projektu, który wraz z zespołem projektantów branżowych ocenia możliwość przeprowadzenia zmian w lokalu. Projektanci oceniają, czy zmiany lokatorskie są zgodne z prawem budowlanym, nie wprowadzają istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, są możliwe do wykonania, a także czy wymagają sporządzenia projektów zamiennych. Spółka rozpatruje natomiast czy zmiany nie wpłyną negatywnie na termin zakończenia prac budowlanych oraz czy nie będą wymagały uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Decyzje mają formę pisemnej opinii.

Niestety, nie może. Realizacja zmian na budowie może się odbyć wyłącznie na podstawie projektów wykonanych przez autora projektu. Wnioskowane zmiany także należy nanosić na rzuty otrzymane przez Spółkę oraz muszą mieć zachowaną symbolikę.

Wieloetapowość tego procesu oraz zaangażowanie wielu osób sprawia, że cały proces akceptacji zmian może trwać do trzech miesięcy.

To cztery rysunki danego mieszkania, oddzielnie dla każdej branży: Architektura – układ ścian działowych z wymiarami. Wymiary są podane w stanie surowym bez tynków. Branża wodno-kanalizacyjna – schemat podglądowy układ ścieżek wodnych pod posadzką z podejściem do urządzeń sanitarnych. Centralne ogrzewanie – schemat podglądowy układ ścieżek wodnych pod posadzką oraz lokalizacja grzejników w pomieszczeniach. Elektryka – rodzaj i umiejscowienie punktów elektrycznych w lokalu. (branża dotycząca wentylacji nie jest udostępniana, ponieważ w daną instalacje nie można ingerować przez cały okres użytkowania obiektu) Rzuty można otrzymać mailowo w formacie PDF, a także odebrać wydrukowane w formacie A3 z recepcji po uprzednim zamówieniu.

Nie. Zmiany można zlecić wyłącznie podpisując przygotowaną przez Spravia umowę i regulując terminowo płatności wskazane w umowie. Wzór dokumentu można otrzymać mailowo. Załącznikami do umowy są: cennik, wniosek i rzuty branżowe z naniesionymi przez Państwa zmianami. Propozycje zmian należy udostępnić do wstępnej weryfikacji minimum 5 dni roboczych przed terminem granicznym.

Projekty zamienne są wykonywane wyłącznie przez opiniującego autora projektu oraz stanowią nowy układ lokalu po naniesionych zmianach. To czytelna i bezpieczna forma zlecenia realizacji zmian w mieszkaniu.

Propozycje zmian można nanieść na rzutach branżowych odręcznie jak i elektronicznie. Do wskazania różnic na danym rzucie używamy koloru czerwonego. W przypadku układu ścian (architektury) różnicę wskazujemy na wszystkich rzutach, ponieważ są podkładem dla każdej instalacji. Tylko na rzucie architektury używamy koloru czerwonego, a na pozostałych (elektryka, wod-kan oraz centralne ogrzewanie) używamy koloru niebieskiego/czarnego. Po naniesieniu zmian należy je szczegółowo opisać na wniosku. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o indywidualny kontakt.

Nie można przeprowadzić zmian, które maja wpływ na: – pozostałe lokale, – ściany konstrukcyjne, – lokalizację otworów okiennych i drzwi wejściowych do lokalu, – piony instalacyjne, – elementy wspólne budynku – klatki, elewacje, dach, wentylacje itp., – zmianę funkcji poszczególnych pomieszczeń: kuchni, łazienki, garderoby.

Ze względu na obowiązujące przepisy BHP nie ma niestety możliwości wejścia na plac budowy w trakcie trwających prac. Spravia zapewnia, że zmiany zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy uwzględnieniu sztuki budowlanej.

Do wprowadzenia możliwe są jedynie takie zmiany lokatorskie i tylko na takim etapie budowy, które nie wpływają na termin zakończenia budowy, a tym samym nie wpływają na terminu przekazania lokalu.

Adres korespondencyjny służy do wymiany korespondencji pomiędzy Spravia, a nabywcą. Dlatego też ważne jest, aby był zawsze aktualny. Kupujący powinien w trakcie kontynuowania umowy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany danych osobowych, tj. adresu do korespondencji i zameldowania, nazwiska, nr dowodu osobistego czy stanu cywilnego. Zmiany powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem bądź mailem).

Korespondencja, w tym faktury i pisma dostarczane są do Państwa elektronicznie na adres mailowy i/lub listem na adres korespondencyjny.

Zmianę zapisów umowy należy zgłosić do Spółki pisemnie w formie wniosku mailowego lub listu. Na podstawie tego wniosku Spółka wskaże wytyczne do zmiany (określi swoje warunki) i przygotuje dokument. Zmiana do umowy może być wymagana w formie aneksu, który podpisują strony umowy tj. pełnomocnik spółki oraz kupujący. Forma aneksu zależy od rodzaju umowy i jeżeli była to umowa w formie zwykłej (rezerwacyjna, przedwstępna, realizatorska), to aneks do umowy zawieramy w formie zwykłej. Jeśli zaś umowa była podpisana notarialnie (umowa deweloperska lub zobowiązująca), to aneks do umowy zawieramy w formie notarialnej podpisywany tj. aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

Dla zachowania ważności ustaleń pomiędzy stronami umowy, zmiany zapisów do umowy deweloperskiej dokonywane są wyłącznie w formie notarialnej. Wiąże się to z dodatkowymi opłatami i kosztami notarialnymi.

W przypadku gdy na podstawie umowy został zaciągnięty przez klienta kredyt mieszkaniowy, wszelkie zmiany do umowy powinny być dokonywane w porozumieniu i za uprzednią zgodą banku kredytującego zakup lokalu mieszkalnego. Konieczność uzyskania zgody banku wydłuża proces dokonywania zmiany umowy, czyli podpisywania aneksu.

Faktura wystawiana jest z datą wpłynięcia środków na nasze konto i zaksięgowania ich w systemie. Następnie zostaje wysłana do Państwa wysłana elektronicznie na adres mailowy lub listem na adres korespondencyjny.

Wpłaty z tytułu zawartej umowy powinny wpłynąć na konto Spółki nie później niż w terminie określonym w harmonogramie. Środki, które zostaną zaksięgowane na koncie Spółki w terminie wcześniejszym niż rata określona w umowie, nie powodują żadnych konsekwencji dla kupującego. Natomiast środki, które wpłynął w terminie późniejszym niż rata określona w harmonogramie umowy, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, które pomniejszą wartość wpłaty zaliczoną na ratę.

Umowa podpisana przez kilku kupujących w udziałach na współwłasność powoduje, że kupujący odpowiadają solidarnie za nabywane prawa i obowiązki. W związku z tym faktury są wystawione dla każdego z kupujących zgodnie z określonymi udziałami widniejącymi w umowie niezależnie od tego kto realizuje zapłatę.

Po odbiorze kluczy do lokalu/pilota do garażu kupujący na podstawie faktur ponosi opłaty związane z utrzymaniem (powszechnie zwane „czynszem”). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/ niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu.

Po odbiorze kluczy do lokalu kupujący na podstawie faktur wpłaca zaliczki na poczet zużycia mediów związane z ogrzewaniem lokalu oraz zużyciem ciepłej i zimnej wody oraz ścieków (tzw. CO, CW i ZW). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do Spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu. Zaliczki pobierane na poczet zużycia mediów są rozliczane przez Spółkę według rzeczywistego zużycia wynikającego z odczytu liczników po zakończeniu przez spółkę sprzedaży notarialnej na danym osiedlu.

Faktury wystawiane są z dołu, tj. na koniec danego miesiąca. Następnie wysyłane są elektronicznie lub listem. Wpłaty należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury.

Rozliczenie zaliczek pobieranych na poczet mediów według rzeczywistego zużycia w lokalu następuje po zakończeniu przez Spółkę sprzedaży notarialnej oraz procesu rozliczeniowego uwzględniającego m.in. odczyt liczników przez zarządcę danego osiedla. Na podstawie rozliczenia zarządcy Spółka wystawia korektę do faktur zaliczkowych uwzględniająca rzeczywiste zużycia mediów za okres użytkowania lokalu tj. od dnia odbioru kluczy do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Korekty faktur zaliczkowy wysyłane są elektronicznie lub listem.

Nadpłata powstaje z chwilą rozliczenia całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a więc po wpłacie 100%. Spółka realizuje zwrot środków na wniosek klienta w terminie 14 dni.

Klienci, którzy przy realizacji zawartej umowy posiłkowali się kredytem, a jednocześnie podpisali umowę przelewu wierzytelności, otrzymują zwrot nadpłaty na podstawie pisma z banku kredytującego zakup. W takiej zgodzie bank powinien wskazać beneficjenta zwrotu oraz rachunek do realizacji zwrotu. W przypadku podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność zgoda banku kredytującego nie jest już potrzebna. Na wniosek klienta zwrot środków realizowany jest w terminie 14 dni.

Adres korespondencyjny służy do wymiany korespondencji pomiędzy Spravia, a nabywcą. Dlatego też ważne jest, aby był zawsze aktualny. Kupujący powinien w trakcie kontynuowania umowy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany danych osobowych, tj. adresu do korespondencji i zameldowania, nazwiska, nr dowodu osobistego czy stanu cywilnego. Zmiany powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem bądź mailem).

Korespondencja, w tym faktury i pisma dostarczane są do Państwa elektronicznie na adres mailowy i/lub listem na adres korespondencyjny.

Zmianę zapisów umowy należy zgłosić do Spółki pisemnie w formie wniosku mailowego lub listu. Na podstawie tego wniosku Spółka wskaże wytyczne do zmiany (określi swoje warunki) i przygotuje dokument. Zmiana do umowy może być wymagana w formie aneksu, który podpisują strony umowy tj. pełnomocnik spółki oraz kupujący. Forma aneksu zależy od rodzaju umowy i jeżeli była to umowa w formie zwykłej (rezerwacyjna, przedwstępna, realizatorska), to aneks do umowy zawieramy w formie zwykłej. Jeśli zaś umowa była podpisana notarialnie (umowa deweloperska lub zobowiązująca), to aneks do umowy zawieramy w formie notarialnej podpisywany tj. aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

Dla zachowania ważności ustaleń pomiędzy stronami umowy, zmiany zapisów do umowy deweloperskiej dokonywane są wyłącznie w formie notarialnej. Wiąże się to z dodatkowymi opłatami i kosztami notarialnymi.

W przypadku gdy na podstawie umowy został zaciągnięty przez klienta kredyt mieszkaniowy, wszelkie zmiany do umowy powinny być dokonywane w porozumieniu i za uprzednią zgodą banku kredytującego zakup lokalu mieszkalnego. Konieczność uzyskania zgody banku wydłuża proces dokonywania zmiany umowy, czyli podpisywania aneksu.

Faktura wystawiana jest z datą wpłynięcia środków na nasze konto i zaksięgowania ich w systemie. Następnie zostaje wysłana do Państwa wysłana elektronicznie na adres mailowy lub listem na adres korespondencyjny.

Wpłaty z tytułu zawartej umowy powinny wpłynąć na konto Spółki nie później niż w terminie określonym w harmonogramie. Środki, które zostaną zaksięgowane na koncie Spółki w terminie wcześniejszym niż rata określona w umowie, nie powodują żadnych konsekwencji dla kupującego. Natomiast środki, które wpłynął w terminie późniejszym niż rata określona w harmonogramie umowy, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, które pomniejszą wartość wpłaty zaliczoną na ratę.

Umowa podpisana przez kilku kupujących w udziałach na współwłasność powoduje, że kupujący odpowiadają solidarnie za nabywane prawa i obowiązki. W związku z tym faktury są wystawione dla każdego z kupujących zgodnie z określonymi udziałami widniejącymi w umowie niezależnie od tego kto realizuje zapłatę.

Po odbiorze kluczy do lokalu/pilota do garażu kupujący na podstawie faktur ponosi opłaty związane z utrzymaniem (powszechnie zwane „czynszem”). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/ niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu.

Po odbiorze kluczy do lokalu kupujący na podstawie faktur wpłaca zaliczki na poczet zużycia mediów związane z ogrzewaniem lokalu oraz zużyciem ciepłej i zimnej wody oraz ścieków (tzw. CO, CW i ZW). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do Spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu. Zaliczki pobierane na poczet zużycia mediów są rozliczane przez Spółkę według rzeczywistego zużycia wynikającego z odczytu liczników po zakończeniu przez spółkę sprzedaży notarialnej na danym osiedlu.

Faktury wystawiane są z dołu, tj. na koniec danego miesiąca. Następnie wysyłane są elektronicznie lub listem. Wpłaty należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury.

Rozliczenie zaliczek pobieranych na poczet mediów według rzeczywistego zużycia w lokalu następuje po zakończeniu przez Spółkę sprzedaży notarialnej oraz procesu rozliczeniowego uwzględniającego m.in. odczyt liczników przez zarządcę danego osiedla. Na podstawie rozliczenia zarządcy Spółka wystawia korektę do faktur zaliczkowych uwzględniająca rzeczywiste zużycia mediów za okres użytkowania lokalu tj. od dnia odbioru kluczy do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Korekty faktur zaliczkowy wysyłane są elektronicznie lub listem.

Nadpłata powstaje z chwilą rozliczenia całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a więc po wpłacie 100%. Spółka realizuje zwrot środków na wniosek klienta w terminie 14 dni.

Klienci, którzy przy realizacji zawartej umowy posiłkowali się kredytem, a jednocześnie podpisali umowę przelewu wierzytelności, otrzymują zwrot nadpłaty na podstawie pisma z banku kredytującego zakup. W takiej zgodzie bank powinien wskazać beneficjenta zwrotu oraz rachunek do realizacji zwrotu. W przypadku podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność zgoda banku kredytującego nie jest już potrzebna. Na wniosek klienta zwrot środków realizowany jest w terminie 14 dni.

Adres korespondencyjny służy do wymiany korespondencji pomiędzy Spravia, a nabywcą. Dlatego też ważne jest, aby był zawsze aktualny. Kupujący powinien w trakcie kontynuowania umowy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany danych osobowych, tj. adresu do korespondencji i zameldowania, nazwiska, nr dowodu osobistego czy stanu cywilnego. Zmiany powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem bądź mailem).

Korespondencja, w tym faktury i pisma dostarczane są do Państwa elektronicznie na adres mailowy i/lub listem na adres korespondencyjny.

Zmianę zapisów umowy należy zgłosić do Spółki pisemnie w formie wniosku mailowego lub listu. Na podstawie tego wniosku Spółka wskaże wytyczne do zmiany (określi swoje warunki) i przygotuje dokument. Zmiana do umowy może być wymagana w formie aneksu, który podpisują strony umowy tj. pełnomocnik spółki oraz kupujący. Forma aneksu zależy od rodzaju umowy i jeżeli była to umowa w formie zwykłej (rezerwacyjna, przedwstępna, realizatorska), to aneks do umowy zawieramy w formie zwykłej. Jeśli zaś umowa była podpisana notarialnie (umowa deweloperska lub zobowiązująca), to aneks do umowy zawieramy w formie notarialnej podpisywany tj. aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

Dla zachowania ważności ustaleń pomiędzy stronami umowy, zmiany zapisów do umowy deweloperskiej dokonywane są wyłącznie w formie notarialnej. Wiąże się to z dodatkowymi opłatami i kosztami notarialnymi.

W przypadku gdy na podstawie umowy został zaciągnięty przez klienta kredyt mieszkaniowy, wszelkie zmiany do umowy powinny być dokonywane w porozumieniu i za uprzednią zgodą banku kredytującego zakup lokalu mieszkalnego. Konieczność uzyskania zgody banku wydłuża proces dokonywania zmiany umowy, czyli podpisywania aneksu.

Faktura wystawiana jest z datą wpłynięcia środków na nasze konto i zaksięgowania ich w systemie. Następnie zostaje wysłana do Państwa wysłana elektronicznie na adres mailowy lub listem na adres korespondencyjny.

Wpłaty z tytułu zawartej umowy powinny wpłynąć na konto Spółki nie później niż w terminie określonym w harmonogramie. Środki, które zostaną zaksięgowane na koncie Spółki w terminie wcześniejszym niż rata określona w umowie, nie powodują żadnych konsekwencji dla kupującego. Natomiast środki, które wpłynął w terminie późniejszym niż rata określona w harmonogramie umowy, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, które pomniejszą wartość wpłaty zaliczoną na ratę

Umowa podpisana przez kilku kupujących w udziałach na współwłasność powoduje, że kupujący odpowiadają solidarnie za nabywane prawa i obowiązki. W związku z tym faktury są wystawione dla każdego z kupujących zgodnie z określonymi udziałami widniejącymi w umowie niezależnie od tego kto realizuje zapłatę.

Po odbiorze kluczy do lokalu/pilota do garażu kupujący na podstawie faktur ponosi opłaty związane z utrzymaniem (powszechnie zwane „czynszem”). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/ niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu.

Po odbiorze kluczy do lokalu kupujący na podstawie faktur wpłaca zaliczki na poczet zużycia mediów związane z ogrzewaniem lokalu oraz zużyciem ciepłej i zimnej wody oraz ścieków (tzw. CO, CW i ZW). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do Spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu. Zaliczki pobierane na poczet zużycia mediów są rozliczane przez Spółkę według rzeczywistego zużycia wynikającego z odczytu liczników po zakończeniu przez spółkę sprzedaży notarialnej na danym osiedlu.

Faktury wystawiane są z dołu, tj. na koniec danego miesiąca. Następnie wysyłane są elektronicznie lub listem. Wpłaty należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury.

Rozliczenie zaliczek pobieranych na poczet mediów według rzeczywistego zużycia w lokalu następuje po zakończeniu przez Spółkę sprzedaży notarialnej oraz procesu rozliczeniowego uwzględniającego m.in. odczyt liczników przez zarządcę danego osiedla. Na podstawie rozliczenia zarządcy Spółka wystawia korektę do faktur zaliczkowych uwzględniająca rzeczywiste zużycia mediów za okres użytkowania lokalu tj. od dnia odbioru kluczy do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Korekty faktur zaliczkowy wysyłane są elektronicznie lub listem.

Nadpłata powstaje z chwilą rozliczenia całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a więc po wpłacie 100%. Spółka realizuje zwrot środków na wniosek klienta w terminie 14 dni.

Klienci, którzy przy realizacji zawartej umowy posiłkowali się kredytem, a jednocześnie podpisali umowę przelewu wierzytelności, otrzymują zwrot nadpłaty na podstawie pisma z banku kredytującego zakup. W takiej zgodzie bank powinien wskazać beneficjenta zwrotu oraz rachunek do realizacji zwrotu. W przypadku podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność zgoda banku kredytującego nie jest już potrzebna. Na wniosek klienta zwrot środków realizowany jest w terminie 14 dni.

Odbiór kluczy do mieszkania jest możliwy po zakończeniu budowy i uzyskaniu przez Spravia pozwolenia na użytkowanie. Wszelkie terminy odbioru mieszkania oraz przejęcia kluczy zostały określone w umowie. Odbiór mieszkania jest możliwy po dokonaniu określonej umową wpłaty na poczet mieszkania.

Gdy mieszkanie jest gotowe do przekazania, Pełnomocnik Spółki skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dnia i godziny spotkania odbiorowego. Wszystkie lokale przekazywane są komisyjnie w obecności pracownika Biura Obsługi Klienta oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego, który służy fachową wiedzą i od razu dokonuje weryfikacji ewentualnej usterki. W trakcie odbioru lokalu zostaje sporządzony i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, który zawiera niezbędne informacje o dokonanych czynnościach. W pierwszej części protokołu spisywane są również ewentualne uwagi, jeśli wystąpią w lokalu. W przypadku gdy lokal nie posiada uwag, podpisywana jest druga część protokołu pt. „przejęcie przedmiotu odbioru” i wydawane są klucze do mieszkania.

W sytuacji, gdy podczas odbioru zostaną stwierdzone uwagi, zazwyczaj nie dochodzi do przekazania lokalu. Spółka zobowiązana jest wówczas do usunięcia zasadnych uwag w ciągu 30 dni i ponownego przedstawienia mieszkania do odbioru. W kwestiach spornych lub wymagających dodatkowych weryfikacji Spółka zobowiązana jest do przedstawienia swojego stanowiska w zakresie ewentualnej zasadności zgłoszonych usterek w ciągu 14 dni od dnia odbioru lokalu.

Z naszego doświadczenia wynika, że na spotkanie odbiorowe uwzględniające oględziny lokalu i spisanie protokołu potrzebne jest ok 1,5 h. Jest to odpowiedni czas na sprawdzenie pod względem technicznym mieszkania i elementów jego wyposażenia.

Do odbioru mieszkania powinni przystąpić wszyscy nabywcy mieszkania określeni w umowie. W przypadku braku możliwości stawienia się wszystkich osób, odbioru może dokonać jeden z nabywców, bądź ich przedstawiciel pod warunkiem okazania na spotkaniu odbiorowym podpisanego pełnomocnictwa. Wzór takiego dokumentu pracownik Spravii każdorazowo wysyła Państwu w wiadomości mailowej potwierdzającej datę spotkania odbiorowego.

Na spotkanie związane z odbiorem bądź przekazaniem mieszkania wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający Państwa tożsamość. Przy drugim spotkaniu (w przypadku wskazania uwag podczas pierwszego spotkania odbiorowego) należy również wziąć ze sobą wydany Państwu na pierwszym spotkaniu egzemplarz protokołu odbioru.

Po dokonaniu odbioru i potwierdzeniu usunięcia ewentualnych uwag, pod warunkiem uregulowania wszystkich opłat umownych, przystępujemy do przekazania Państwu mieszkania wraz z kluczami, pilotem do garażu i innymi elementami wyszczególnionymi w protokole odbioru. Przejęcie mieszkania i kluczy może również nastąpić na pierwszym spotkaniu odbiorowym, jeżeli podczas oględzin nie zostaną wykazane żadne usterki. Przy tej czynności spisywane są także stany liczników za media podlegające opomiarowaniu. Przekazywana jest także dokumentacja powykonawcza lokalu wraz z instrukcją użytkowania lokalu mieszkalnego.

Prace wykończeniowe i aranżacyjne w mieszkaniu najbezpieczniej jest rozpocząć po podpisaniu umowy przeniesienia własności (umowa sprzedaży), wtedy to formalnie stają się Państwo właścicielami mieszkania. Czas od przejęcia lokalu do podpisania umowy sprzedaży można poświęcić na szczegółowe zapoznanie się z instrukcją użytkowania lokalu, w której znajduje się dużo informacji niezbędnych do przeprowadzenia prac wykończeniowych zgodnie z przepisami, wytycznymi projektanta oraz w sposób zapewniający utrzymanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. Jest to również dobry czas na przygotowanie ewentualnego projektu aranżacji mieszkania, zakup materiałów i elementów wyposażenia oraz ustalenie warunków z wykonawcą prac wykończeniowych w Państwa mieszkaniu.

Faktura wystawiana jest z datą wpłynięcia środków na nasze konto i zaksięgowania ich w systemie. Następnie zostaje wysłana do Państwa wysłana elektronicznie na adres mailowy lub listem na adres korespondencyjny.

Wpłaty z tytułu zawartej umowy powinny wpłynąć na konto Spółki nie później niż w terminie określonym w harmonogramie. Środki, które zostaną zaksięgowane na koncie Spółki w terminie wcześniejszym niż rata określona w umowie, nie powodują żadnych konsekwencji dla kupującego. Natomiast środki, które wpłynął w terminie późniejszym niż rata określona w harmonogramie umowy, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, które pomniejszą wartość wpłaty zaliczoną na ratę.

Umowa podpisana przez kilku kupujących w udziałach na współwłasność powoduje, że kupujący odpowiadają solidarnie za nabywane prawa i obowiązki. W związku z tym faktury są wystawione dla każdego z kupujących zgodnie z określonymi udziałami widniejącymi w umowie niezależnie od tego kto realizuje zapłatę.

Po odbiorze kluczy do lokalu/pilota do garażu kupujący na podstawie faktur ponosi opłaty związane z utrzymaniem (powszechnie zwane „czynszem”). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/ niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu.

Po odbiorze kluczy do lokalu kupujący na podstawie faktur wpłaca zaliczki na poczet zużycia mediów związane z ogrzewaniem lokalu oraz zużyciem ciepłej i zimnej wody oraz ścieków (tzw. CO, CW i ZW). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do Spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu. Zaliczki pobierane na poczet zużycia mediów są rozliczane przez Spółkę według rzeczywistego zużycia wynikającego z odczytu liczników po zakończeniu przez spółkę sprzedaży notarialnej na danym osiedlu.

Faktury wystawiane są z dołu, tj. na koniec danego miesiąca. Następnie wysyłane są elektronicznie lub listem. Wpłaty należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury.

Rozliczenie zaliczek pobieranych na poczet mediów według rzeczywistego zużycia w lokalu następuje po zakończeniu przez Spółkę sprzedaży notarialnej oraz procesu rozliczeniowego uwzględniającego m.in. odczyt liczników przez zarządcę danego osiedla. Na podstawie rozliczenia zarządcy Spółka wystawia korektę do faktur zaliczkowych uwzględniająca rzeczywiste zużycia mediów za okres użytkowania lokalu tj. od dnia odbioru kluczy do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Korekty faktur zaliczkowy wysyłane są elektronicznie lub listem.

Nadpłata powstaje z chwilą rozliczenia całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a więc po wpłacie 100%. Spółka realizuje zwrot środków na wniosek klienta w terminie 14 dni.

Klienci, którzy przy realizacji zawartej umowy posiłkowali się kredytem, a jednocześnie podpisali umowę przelewu wierzytelności, otrzymują zwrot nadpłaty na podstawie pisma z banku kredytującego zakup. W takiej zgodzie bank powinien wskazać beneficjenta zwrotu oraz rachunek do realizacji zwrotu. W przypadku podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność zgoda banku kredytującego nie jest już potrzebna. Na wniosek klienta zwrot środków realizowany jest w terminie 14 dni.

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, potocznie nazywana aktem notarialnym (bądź też końcowym aktem notarialnym czy ostatecznym aktem notarialnym) jest umową sprzedaży zawieraną w formie aktu notarialnego przed notariuszem. „Akt notarialny” składa się z kilku części, z których najważniejsze to: umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowa sprzedaży oraz wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Do zawarcia umowy sprzedaży lokalu niezbędne jest ustanowienie jego odrębnej własności, czyli jego wydzielenie z całej nieruchomości tak, aby mógł on stanowić odrębny/ samodzielny przedmiot obrotu rynkowego. Właśnie po takim wydzieleniu Spravia może zawrzeć z klientem wiążącą umowę sprzedaży. Ostatnim etapem „aktu notarialnego” jest skierowanie przez klientów (za pośrednictwem notariusza) wniosku do sądu wieczystoksięgowego o założenie księgi wieczystej dla lokalu i dokonanie w niej stosownych wpisów, w tym wpisu własności na rzecz kupującego. Podpisanie „aktu notarialnego” jest jednym z najważniejszych momentów w procesie zakupu mieszkania. Po podpisaniu „aktu notarialnego” klienci stają się właścicielami lokalu oraz udziału w gruncie i częściach nieruchomości wspólnej, a także członkami wspólnoty mieszkaniowej. Od tej chwili można się już zameldować się w mieszkaniu i głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej.

Podpisanie „aktu notarialnego” następuje po całkowitym rozliczeniu umowy, tj. po dokonaniu wszystkich płatności związanych z zakupem lokalu oraz po odbiorze kluczy do lokalu. Graniczny termin, do którego należy podpisać „akt notarialny”, jest każdorazowo wskazany w umowie zawartej pomiędzy Państwem a nami.

Pracownicy działu obsługi klienta kontaktują się indywidualnie z każdym klientem w celu umówienia terminu podpisania „aktu notarialnego”. Najczęściej jest to kontakt telefoniczny lub mailowy. Spravia odpowiada za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia i podpisania „aktu notarialnego”. „Akty notarialne” podpisywane są w kancelarii notarialnej w obecności notariusza oraz pełnomocnika Spravii.

Do „aktu notarialnego” powinny przystąpić wszystkie osoby, które wcześniej podpisały odpowiednio umowę deweloperską, umowę realizatorską czy też umowę przedwstępną. Do „aktu notarialnego” klienci przystępują osobiście z ważnymi dokumentami tożsamości lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa (sporządzonego również w formie aktu notarialnego). Ze strony spółki „akt notarialny” podpisuje pełnomocnik ustanowiony przez zarząd.

Z podpisaniem „aktu notarialnego” związane są koszty, które ponosi kupujący. Są to: taksa notarialna, podatek VAT od taksy notarialnej, opłaty sądowe od wniosków o wpisy do księgi wieczystej, koszty wypisów „aktu notarialnego” oraz koszty ewentualnych pełnomocnictw. Wysokość powyższych opłat uzależniona jest m. in. od wartości nieruchomości (mieszkania, lokalu usługowego, garażu czy komórki lokatorskiej).

Faktura wystawiana jest z datą wpłynięcia środków na nasze konto i zaksięgowania ich w systemie. Następnie zostaje wysłana do Państwa wysłana elektronicznie na adres mailowy lub listem na adres korespondencyjny.

Wpłaty z tytułu zawartej umowy powinny wpłynąć na konto Spółki nie później niż w terminie określonym w harmonogramie. Środki, które zostaną zaksięgowane na koncie Spółki w terminie wcześniejszym niż rata określona w umowie, nie powodują żadnych konsekwencji dla kupującego. Natomiast środki, które wpłynął w terminie późniejszym niż rata określona w harmonogramie umowy, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, które pomniejszą wartość wpłaty zaliczoną na ratę.

Umowa podpisana przez kilku kupujących w udziałach na współwłasność powoduje, że kupujący odpowiadają solidarnie za nabywane prawa i obowiązki. W związku z tym faktury są wystawione dla każdego z kupujących zgodnie z określonymi udziałami widniejącymi w umowie niezależnie od tego kto realizuje zapłatę.

Po odbiorze kluczy do lokalu/pilota do garażu kupujący na podstawie faktur ponosi opłaty związane z utrzymaniem (powszechnie zwane „czynszem”). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/ niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu.

Po odbiorze kluczy do lokalu kupujący na podstawie faktur wpłaca zaliczki na poczet zużycia mediów związane z ogrzewaniem lokalu oraz zużyciem ciepłej i zimnej wody oraz ścieków (tzw. CO, CW i ZW). Do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność opłaty wpłacane są do Spółki, zaś po podpisaniu aktu notarialnego – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu. Zaliczki pobierane na poczet zużycia mediów są rozliczane przez Spółkę według rzeczywistego zużycia wynikającego z odczytu liczników po zakończeniu przez spółkę sprzedaży notarialnej na danym osiedlu.

Faktury wystawiane są z dołu, tj. na koniec danego miesiąca. Następnie wysyłane są elektronicznie lub listem. Wpłaty należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury.

Rozliczenie zaliczek pobieranych na poczet mediów według rzeczywistego zużycia w lokalu następuje po zakończeniu przez Spółkę sprzedaży notarialnej oraz procesu rozliczeniowego uwzględniającego m.in. odczyt liczników przez zarządcę danego osiedla. Na podstawie rozliczenia zarządcy Spółka wystawia korektę do faktur zaliczkowych uwzględniająca rzeczywiste zużycia mediów za okres użytkowania lokalu tj. od dnia odbioru kluczy do dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Korekty faktur zaliczkowy wysyłane są elektronicznie lub listem.

Nadpłata powstaje z chwilą rozliczenia całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a więc po wpłacie 100%. Spółka realizuje zwrot środków na wniosek klienta w terminie 14 dni.

Klienci, którzy przy realizacji zawartej umowy posiłkowali się kredytem, a jednocześnie podpisali umowę przelewu wierzytelności, otrzymują zwrot nadpłaty na podstawie pisma z banku kredytującego zakup. W takiej zgodzie bank powinien wskazać beneficjenta zwrotu oraz rachunek do realizacji zwrotu. W przypadku podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność zgoda banku kredytującego nie jest już potrzebna. Na wniosek klienta zwrot środków realizowany jest w terminie 14 dni.

Jest sprawą naturalną, że w nowo wybudowanym lokalu mogą wystąpić usterki. W ramach rękojmi Spółka świadczy serwis usuwania usterek powstałych po odbiorze lokalu. Jeśli jest to usterka, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Państwa, mogą ją Państwo zgłosić naszym pracownikom. Z naszego doświadczenia wynika jednak, iż część zgłoszeń może wynikać z niewłaściwej eksploatacji Państwa lokalu mieszkalnego. Dlatego też przed zgłoszeniem usterki zalecamy zapoznanie się z instrukcją eksploatacji lokalu, która została przekazana przy odbiorze kluczy

W instrukcji eksploatacji lokalu znajdą Państwo ogólne zasady użytkowania lokalu. Znajdują się w niej również wszelkie informacje obowiązujących warunków gwarancji i rękojmi dla lokalu (dotyczące instalacji w lokalu, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej oraz innych znajdujących się w lokalu elementów). Prosimy pamiętać, iż warunki te są niezwykle ważne. W przypadku niestosowania się do instrukcji użytkowania lokalu, mogą Państwo utracić uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Usterki prosimy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta. Można to zrobić za pomocą formularza, mailem (adres mailowy, na który dla danej inwestycji można zgłaszać uwagi jest widoczny na stronie), lub pisemnie, korzystając z druku zgłoszenia (plik.DOC). Prosimy o dokładne opisanie zauważonej wady, a także w odpowiednich miejscach na formularzu podać miejsce występowania uwagi, numer umowy, imię i nazwisko zgłaszającego, adres lokalu i numer telefonu kontaktowego.

Po otrzymaniu zgłoszenia zostaje ono zarejestrowane przez Biuro Obsługi Klienta i przekazane Inspektorowi Nadzoru. W ciągu kilku dni Inspektor skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Na tej podstawie wyda opinię techniczną o zasadności zgłoszonej usterki. Usterka uznana za zasadną zostaje zakwalifikowana do naprawy i zostaje niezwłocznie przesłana do działu gwarancji Generalnego Wykonawcy. Następnie przedstawiciel Generalnego Wykonawcy skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu przeprowadzenia prac naprawczych. Może się oczywiście zdarzyć, że usterka nie zostanie zakwalifikowana przez Inspektora Nadzoru do realizacji. Powodem może być m. in. powstanie usterki w wyniku uszkodzeń mechanicznych, błędnej eksploatacji lokalu, bądź działania, na które Spółka nie ma wpływu i za które nie może odpowiadać (np. dokonanie ingerencji w instalacje lub ściany, w które nie można ingerować).

Usterki, które wystąpią w hali garażowej oraz w częściach wspólnych osiedla (teren osiedla, klatki schodowe), należy zgłaszać zarządcy osiedla. Administrator opiekuje się częściami wspólnymi osiedla i po wstępnej weryfikacji, czy dana usterka nie została wcześniej zgłoszona do Spółki, podejmuje odpowiednie działania.

Czas usuwania usterki zależy od wielu czynników. Są to m. in.: proces technologiczny naprawy, złożoność problemu, a w przypadku prac zewnętrznych – także warunki atmosferyczne. Niemniej jednak należy podkreślić, iż staramy się, aby czas usuwania usterek przez Generalnego Wykonawcę był jak najkrótszy.

Usterka może zostać stwierdzona również na elementach zewnętrznych budynku (np. balkon, elewacja). Termin jej usunięcia zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych. Gdy są niekorzystne bądź nieodpowiednie (np. mróz), naprawa zostaje przesunięta (odroczona) i odbędzie się w terminie późniejszym. O takich przypadkach będą Państwo niezwłocznie informowaniu przez Biuro Obsługi Klienta.

Spękania tynków ścian pojawiają się w związku ze stabilizacją konstrukcji budynku jak i dociążąniem jej przez użytkowników i nie są niczym groźnym dla mieszkańców budynku. Aby zaoszczędzić Państwu kilku wizyt ekipy remontowej, proponujemy dokonywać zgłoszeń spękań tynku w ostatnim roku trwania gwarancji. Dzięki temu ekipa remontowa dokona kompleksowo napraw spękań, które pojawiają się i będą pojawiać się nawet do 4 lat od zakończenia budowy.

Jest to dodatkowa oferta dla naszych klientów dostępna na każdym etapie realizacji inwestycji z podziałem na miasta.

Pakiety wykończeniowe są dostępne we wszystkich inwestycjach (osiedlach) Spravii.

Usługi związane z wykończeniem i aranżacją wnętrz świadczą firmy: – redNet Dom (dotyczy wszystkich naszych oddziałów), www.rednetdom.pl → ) – Deco Room (dotyczy oddziałów w Warszawie oraz we Wrocławiu) https://www.decoroom.eu/ → ) – ZAPP (dotyczy oddziałów w Trójmieście) https://zapparanzacje.pl/ Firmy te działają na rynku już kilka lat, ma więc mają spore doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje.

Za pośrednictwem pracowników naszego działu sprzedaży można umówić się ze specjalistami firm redNet DOM, Deco Room oraz ZAPP. Miejsce spotkań ustalane jest indywidualnie.

Możliwość ewentualnego łączenia pakietów można ustalić indywidualnie z przedstawicielem firmy wykończeniowej.

W konsultacjach uczestniczy klient oraz przedstawiciel redNet DOM, Deco Room oraz ZAPP.

Tak. Zakup pakietu wykończeniowego można sfinansować kredytem mieszkaniowym. Podstawą może być wstępna kalkulacja wartości pakietu lub zawarta umowa na wykończenie mieszkania.

Harmonogramy płatności wynikają z umów między klientem a firmą wykończeniową (redNet, Deco Room, Zapp).

Panel Klienta

Zaloguj się do swojego konta, aby śledzić bieżący stan wpłat oraz sprawdzać inne ważne dla danej umowy informacje.

przejdź do panelu klienta
Jak mieszkamy? Gdzie szukać mieszkania? Kupować teraz czy czekać na program pomocowy? A może wynajmować? Jak zieleń wpływa na jakość życia? Na te i inne pytania w cyklu podcastów „Mieszkaj i żyj” odpowiadają eksperci Spravii. Słuchaj naszych podcastów w TOK FM
Jak mieszkamy? Gdzie szukać mieszkania? Kupować teraz czy czekać na program pomocowy? A może wynajmować? Jak zieleń wpływa na jakość życia? Na te i inne pytania w cyklu podcastów „Mieszkaj i żyj” odpowiadają eksperci Spravii. Słuchaj naszych podcastów w TOK FM
włącz i słuchaj