Jesteś tutaj: O firmie / Poradnik - dowiedz się więcej

Poradnik - dowiedz się więcej

1. Prospekt informacyjny – co to takiego?
29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana powszechnie ustawą… deweloperską…. Ustawa ma służyć‡ jeszcze lepszej ochronie interesów nabywców. W dużym stopniu gwarantuje kupują…cym komfort współpracy z deweloperem.
Zgodnie z zapisami ustawy przed podpisaniem umowy deweloperskiej klient powinien otrzymać prospekt informacyjny (dotyczy inwestycji wprowadzonych do sprzedaż po 29 kwietnia). Jest to dokument, który musi zawierać‡ mię™dzy innymi informacje o deweloperze, inwestycji, gruncie, na którym powstaje budynek, księdze wieczystej, planowanych w są…siedztwie inwestycjach, dotychczasowych realizacjach dewelopera oraz jego sytuacji finansowej, a także szczegółowe informacje o kupowanym lokalu.

2. Elektroniczna księ™ga wieczysta – jak sprawdzić zapisy w księ™dze?
Kupują…c nieruchomość warto wiedzieć‡, czy nie ma ona np. obciążeń„ wskazanych w księdze wieczystej (dział‚ III). Księ™gę™ wieczystą… można sprawdzić‡ bez wychodzenia z domu - w Internecie na stronie www.eks.ms.gov.pl.


3. Rachunek powierniczy – czy moje pienią…dze są… bezpieczne?
Rachunek powierniczy zarówno zamknię™ty, jak i otwarty wpł‚ywa na sposób finansowania inwestycji. Daje poczucie bezpieczeń„stwa kupują…cemu - jego pieniądze trafiają… bowiem na rachunek bankowy, a nie na konto dewelopera. Bank z kolei przed uwolnieniem środków (przekazaniem ich deweloperowi czy generalnemu wykonawcy) weryfikuje speł‚nienie szeregu warunków niezbę™dnych do wypł‚aty, m in. czy postę™p budowy jest zgodny z harmonogramem.
Wcześ›niej ryzyko ponosił‚ klient wpłacają…c pienią…dze bezpoś›rednio na konto dewelopera. Dziś› odpowiedzialność‡ bierze na siebie bank prowadzą…cy rachunek powierniczy.

 

Zawsze bezpiecznie, zawsze pewnie Zawsze bezpiecznie, zawsze pewnie
Pomożemy Ci znaleźć mieszkanie!
Interesuje Cię mieszkanie w:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia sp. z o. o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. Spravia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia sp. z o. o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia sp. z o. o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia sp. z o. o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola oznaczone są obowiązkowe

Prosimy o zaznaczenie obu zgód - tylko wtedy będziemy mogli przekazać pełne informacje o nas i naszych inwestycjach

zamknij komunikat
Zakup gruntów
Dlaczego warto nam zaufać?
Adres wydrukowanej strony: https://spravia.pl/poradnik---dowiedz-sie-wiecej.htmlWydrukowano dnia 02-12-2021Spravia dawniej Budimex Nieruchomości 2008 - 2021
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Bądź z nami na LinkedIn
Bądź z nami na LinkedIn

Spravia sp. z o. o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl